از تاریخ تیر 1399 الی اسفند 1399، طراحی پست، محتواگذاری، ارتباط با دنبال کنندگان و غیره صفحه اینستاگرام SeoSho بر عهده بنده بوده است.