بنده از تاریخ آبان 1398 الی اردیبهشت 1399 مسئول تولید محتوا متنی و گرافیکی این سایت تخصصی فوتبال بوده ام.